கருப்பையின் ஞாபகத்தோடேயே...


நான் இறந்துவிடுகிறேன்

என்னை உன்

உள்ளங்கையில் புதைத்துவிடு.

0 comments: