ஆண்விடாய்

வாஷ்பேசினில் மிதந்து கொண்
டிருக்கின்றன சிகரெட்துண்டுகள்.
மலமெங்கும் மதுநாற்றம்.
சதா முணுமுணுக்கும்
தகப்பனின் கழுத்தை
நெறிக்கவேண்டுமாயிருக்கிறது.
குறிமுனையில்
சிகரெட்டை நசுக்கவேண்டும்.
சன்னல்வழி வெறித்துப் பார்க்கிறேன்
பெண்நாயின் குதத்தை
முகர்ந்து பார்க்கிறது ஆண்நாய்.

0 comments: