காலங்களுக்கு இடையே....

அந்தக் காலத்தில் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி இருந்தது.
அந்தக் காலத்தில் ராக்கெட் இருந்தது.
அந்தக் காலத்தில் விமானங்களும் இருந்தன.
அந்தக் காலத்தில் அணுகுண்டுகளும்கூட இருந்தன.
அந்தக் காலத்தில் இல்லாமல் இருந்தவர்
குர்தா சாஹேப் மட்டும்தான்.
அவரும் இந்தக் காலத்தில் அவதரித்துவிட்டார்.
ஆமாம், அந்தக் காலம் எங்கேயிருந்தது?
அது நமது காலத்துக்கு வெளியேயிருந்தது.
அந்தக் காலம்
நம்மைக் காலத்துக்கு வெளியே நிறுத்தியிருந்தது.
அந்தக் காலம் நம்முடையதாய் இல்லை.
இந்தக் காலமும் அவர்களுடையதாய் இருக்கிறது.

0 comments: