இந்த அவமானம்
எப்படி
இவ்வளவு இனிப்பாக
இருக்கிறதென்று தெரியவில்லை.
யாரேனும் பாத்திரத்தை 
மாற்றியிருப்பார்களோ?

0 comments: